keskiviikko 27. helmikuuta 2008

Demokratian oppitunti Leilalta

Leila Luukkaisesta on tullut demokratian oppienkeli sote-asian tiimoilta. Viimeksi hän ohjasi tohmajärveläisiä UutisAlasin lehdessä. Tohmajärven "uria aukovaa demokratiakäsitystä" hän piti liian radikaalina otettavaksi käyttöön.
Oliko toimittaja taas, niin kuin samaa asiaa Karjalaisessa Leilaa tulkinnut toimittaja, jättänyt jotain rivien välistä tulkittavaa pois. En tiedä. Tai voihan olla niinkin, etten vain Leilan opetuksesta osaa ottaa opikseni. Joka tapauksessa hänen "sanomansa" oli sekava.
En saanut tolkkua mitä Leila tarkoitti "uria aukovalla demokratiakäsityksellä", jota hänen mukaansa on havaittavissa Tohmajärvellä. En myöskään sitä oppia ja ohjetta, että on pitäydyttävä vanhakantaisessa demokratiakäsityksessä. "Eli enemmistön päätös on porukan päätös".
Jokainen tulkoon autuaaksi uskossaan.
* * *
Omana opittuna asiana yllä olevaan demokratiakäsityskeskusteluun voin lyhyesti todeta.
Enemmistön päätös on enemmistön päätös. Se ei ole edes porukan päätös.
Tälläinenkin päätös voi tulla demokraattiseksi, jos se täyttää sille asetetut reunaehdot. Ennen päätöstä on kuultu vähemmistöä. Sen kohtuudella esittämät vaatimukset otetaan huomioon päätöstä tehdessä.
Demokratia toteutuu vain päätöksissä, jossa enemmistö huomioi vähemmistön mielipiteet, vaikka tekeekin sitten päätöksen enemmistöönsä nojautuen.
* * *
Ennen uutta opetusta demokratian toteutuksesta Tohmajärvellä, soisi seutuvaltuuston puheenjohtajan syventyvän oman seutuvaltuustonsa toimivaltaan. Olisiko siinä entraamisen varaa kansanvaltaisempaan suuntaan.

tiistai 26. helmikuuta 2008

Ettei totuus unohtuisi

Tänään oli Karjalaisessa syntymäpäivä haastattelu Matti Majoisesta. Onnea vaan syntymäpäivä sankarille. Päivän sankari on myös keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja. Siksipä hän haastattelussaan puhui näkemyksiään valtuustotyöskentelystä.
Keskustalla on yksinkertainen enemmistö Tohmajärven valtuustossa. Hänen toteamuksensa, että valtuusto teki ehdottomasti väärän päätöksen viime kokouksessa siirtäessään sote-aikataulua, herättää suurimman ryhmäjohtajan suusta kuultuna ainakin minussa hämmästystä.
Hämmästyksen aiheita olisi samassa jutussa muitakin. Valtuusto ei tee koskaan väärää päätöstä, ellei sitä katsota lainvastaiseksi, syntyneeksi virheellisessä järjestyksessä tai, että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa.
Miksi näin? Koska valtuustoon kumuloituu koko kunnallisdemokratian ydin. Demokratian suojelemiseksi on säädetty lait mielivallan estämiseksi yhteisiä asioita hoidettaessa.
Kunnallinen päätöksenteko ei pohjaudu käskytykseen, kuten sotilas- ja siihen läheisesti rinnastettavissa organisaatioissa on asian laita.
Haastattelussa tuotiin sote-hanke esiin ja siihen liittynyt kriittinen keskustelu. Sote-hanketta on haastattelijan mielestä torjuttu kestämättömin perustein.
Jotta kestämättömät perusteet tulisivat paremmin lukijan arvioitaviksi, liitän tähän loppuun ne aloitteet ja esitykset, jotka kestustan luottamushenkilöt ovat yksimielisesti torjuneet.
Korostan, ettei yksikään torjunta ole ollut "väärä päätös". Päätökset ovat olleet johdonmukainen linja siitä mihin Tohmajärven kunta keskustan mielestään pitää johdattaa.
PS. Uinumassa on ollut kuukausimääriä selvitysaloite Tohmajärven ja Kiteen mahdollisesta kuntaliitoksesta. Sekin on kai luokiteltu torjuttavaksi kestämättömin perustein.

Kysely Joensuulta

Valtuutetun aloite
25.10.2006.TOHMAJÄRVEN KUNNANVALTUUSTO
Puheenjohtaja Vuokko VäistöEsitämme kunnioittavasti, että Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen edellyttämissä puitteissa ja määräajassa otetaan selvittelyyn ja siitä mahdollisesti johtuvaan toimeenpanosuunnitelman tekoon myös Joensuun kaupunki.Selvityksen päätarkoituksena tulisi olla miten tohmajärveläisten nykyiset palvelut perusterveydenhoidon, vanhuspalveluiden ja koulutoimen osalta voitaisiin säilyttää ensisijaisesti ns. lähipalveluina.
Selvityksestä mahdollisesti saadun tyydyttävän tuloksen pohjalta tulee jatkotoimet hoitaa niin, että Tohmajärven kunnan liittäminen Joensuun kaupunkiin voisi tapahtua jo nykyisen valtuustokauden aikana eli vuoden 2009 alkuun mennessä.

Äänestysaloitteen luovutus

Kansanäänestysaloitteen luovutus valtuustonpuheenjohtajalle
Tohmajärven kunnan valtuustosali
13.2.2007.Arvoisa rouva Tohmajärven kunnanvaltuuston puheenjohtaja Vuokko Väistö.


Me paikalla olevat allekirjoittaneet luovutamme myös muiden nimensä oheisiin listoihin kirjoittaneiden puolesta kuntalain 31 § mahdollistaman Kansanäänestysaloitteen toimenpiteitänne varten.

Kansanäänestysaloitteemme kuuluu näin:

Kansanäänestysaloite

Tohmajärven kunnanvaltuusto
Puh.joht. Vuokko Väistö

Me allekirjoittaneet vakuutamme olevamme äänioikeutettuja Tohmajärven kunnan asukkaita ja tahdomme, että Tohmajärvellä järjestetään kansanäänestys.
Äänestyksellä tulee selvittää Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen edellyttämä ja kuntalaisten tahto siitä, haluavatko he Tohmajärven tukeutuvan ensisijaisesti palvelujen järjestämisessä Kiteeseen vai Joensuuhun.

Lehdistö/kansanäänetysaloite

Lehdistötiedote/Veijo Tuunanen; nimilistan kerääjien puolesta

Vapaa julkaistavaksi


Kunta- ja peruspalvelupuitelaki edellyttää kuntia järjestämään mm. terveys- ja vanhuspalvelut niin, että asukaspohja palvelujen järjestämiseen tulee olla vähintään 20000 asukasta.
Keski-Karjalan kohdalta se edellyttää, että yhteisten palvelujen järjestämisessä tulee olla mukana kaikki neljä kuntaa.
Tohmajärven kohdalla on käytettävissä toinenkin palvelujen järjestämissuunta, jota käytännössä muilla Keski-Karjalan kunnilla ei vaihtoehtona todellisuudessa ole. Tohmajärvi voisi järjestää halutessaan, ja Joensuun sellaisen mahdollisuuden hyväksyessä, palvelut yhdessä myös Joensuun kanssa.
Kunnanvaltuuston äänestyspäätöksellään Tohmajärvi hylkäsi ja jätti Joensuu vaihtoehdon tutkimatta. Päätöksestä on tehty kunnallisvalitus.
Lähes puolet valtuutetuista näkivät, että päätös ei huomioi kuntalaisten todellista tahtoa heitä merkittävästi koskettavassa asiassa ja siksi päättivät kerätä nimilistaan tarvittavan määrän allekirjoittajia ja sillä vaatia kansanäänestystä kumpaa suuntaa palvelujen järjestämisessä kuntalaiset pitävät mieluisempana.

Nimi listassa ei ole siis kumpaisenkaan, Kiteen tai Joensuun suunnan puolesta tai vastaan. Ainoastaan mielenilmaus siitä, että kuntalaisia pitää kuulla heitä merkittävästi koskettavassa asiassa.

Nimien keräys suoritettiin pääasiassa ovelta ovelle systeemillä. Huomio kiinnittyi kerääjillä siihen, etteivät ihmiset yleensä tienneet, ennen joskus pitkääkin selostusta, mistä oikeastaan on kysymys.
Nimi kirjoitettiin vasta selostuksen jälkeen.
Poikkeuksena kunnan palveluksessa olevat ja heidän perheittensä jäsenet. He eivät pääsääntöisesti nimeään kirjoittaneet. Eivätkä enemmistöryhmänä valtuustossa olevat. Monet edellä olevista ryhmistä suhtautuivat väheksyttävästi, ja pitivät jopa paheksuttavana nimien keräämistä.
Mainittakoon, että kunnanjohtaja kieltäytyi kirjoittamasta nimeään listaan. Seurakunnanjohtaja kirjoitti nimensä ja ilmoitti olevansa kansanvallan kannattaja. Merkittävä ero johtajien suhtautumisessa täysin epäpuoluepoliittiseen nimilistaan.

Nyt kun tarvittava määrä nimiä, yli 5% äänioikeutetuista on listassa, toimitetaan se aikanaan valtuuston käsittelyyn. Valtuusto päättää suoritetaanko kansanäänestys vai ei. Päätöksestä aikanaan näkyy, miten ja kenen ehdoilla kuntalaiva seilaa. Nimilista on yritys tuoda kuntalaisten mielipide päättäjien tietoon ja julkisuuteen.


Haja-ajatuksia nimien keräyksen tiimoilta:
Nimiä keräsi pääasiassa 4 henkilöä.
Kukin edusti kunnanvaltuustossa omaa puoluepoliittista linjaansa: Keskustaa sit. SDP sit. Vasemmistoliittoa ja Kristillisdemokraatteja. Lisäksi nimiä keräsi yksi eläkeläisjärjestön edustaja. Hajonta oli siis mahdollisimman laaja, jolla pyrimme osoittamaan, että pyrkimyksemme oli saada tietoomme kuntalaisen tahto. Ei ryhmäkurin suodattama ”oikea” tieto.

Nimien keräys oli hidasta. Eräältä kerääjältä meni kolmen paikan ja allekirjoituksen saantiin 6 tuntia ensimmäisenä päivänä. Eli kaksi tuntia / allekirjoitus.
Ihmiset halusivat kuulla ja saada tietoa asiasta, joka oli heille lähes täysin tuntematon.
Kuntalaiset pitivät asiaa erittäin tärkeänä.
Heidän tahtonaan tuli selvästi esiin, että terveys- ja vanhuspalvelut on säilytettävä ehdottomasti Tohmajärvellä. Tai ainakin mahdollisimman pitkään, olipa yhteistoiminta suunta mikä hyvänsä.

Nimien kerääjät pitivät hyvänä kokemuksena erityisesti keskusteluja heidän kanssaan, joita tulevat muutokset eniten koskevat. Heitä olivat vanhukset ja terveyspalveluja tarvitsevat.
Monet olisivat ehdottomasti halunneet keittää kahvit tai jutella muistakin asioista. Monet sanoivat, ettei heidän luonaan ole juuri johtavia virkahenkilöitä tai luottamushenkilöitä vieraillut.
Lopuksi:
Kuntalaisten edessä on merkittävin heidän elinoloihinsa vaikuttava muutos. Muutosta toteutettaessa on kuntalaisten tiedettävä miten muutokset vaikuttavat heidän elämäänsä.
Olipa muutos millainen tahansa, jo nyt on varmaa, että sen vaikutukset yltävät monen kymmenen vuoden päähän. Siksi päätöksiä ei tule tehdä pienen tämän hetken poliittisten valtasuhteiden varassa, vaan on syytä kysyä tavallisen kuntalaisen mielipidettä asiasta. Muutostarve on syntynyt kunnallisvaalien jälkeen.
Jos ja kun kansanäänestys toteutetaan, on ennen sitä järjestettävä tiedotustilaisuuksia kuntalaisille tulevista muutoksista. Myös julkinen monipuolinen keskustelu eri medioissa palvelisi tiedotusta. Nyt se puuttuu tai on typistynyt yhden totuuden keskusteluksi tarkoitushakuisuudesta johtuen.
Jos kunnan virkamiesjohto ja kunnan luottamushenkilöstössä enemmistöä edustavat henkilöt olisivat sallineet 14 valtuutetun allekirjoittaman aloitteen edetä normaalilla tavalla, edes tiedusteluasteelle, ei kansanäänestysaloitetta olisi tarvittu.Tohmajärven kunnanvaltuustolla, erityisesti se enemmistöllä, Keskustalla, on valta, mutta myös vastuu kuntalaisten tulevaisuudesta käsillä olevassa muutoksessa. On vähintäänkin toivottavaa, että he ottavat mukaan päätöksiensä taustaksi myös kuntalaisten mielipiteet ja toteuttavat kansanäänestyksen.

Keski-Karjala aloite

Valtuutetun aloite
15.5.2007.TOHMAJÄRVEN KUNNANVALTUUSTO
Puheenjohtaja Vuokko Väistö


Esitämme kunnioittavasti, että Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen edellyttämissä puitteissa ja määräajassa otetaan selvittelyyn mahdollisuus muodostaa Keski-Karjalaan yksi yhteinen kunta.

Perustelut:

Mitkään aiemmat päätökset tai hankkeet eivät ole esteenä selvittelylle ja mahdollisille kuntaliitoksille, vaan jopa tukevat aloitettamme.

Kitee, Kesälahti, Rääkkylä ja Tohmajärvi muodostavat yhdessä kiinteän maantieteellisen, kulttuurillisen ja liikenteellisen kokonaisuuden, jonka puitteissa on mahdollisuus vastata ja täyttää parhaiten Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen vaatimat haasteet erityisesti terveyden- ja vanhushoidon sekä koulutoimen osalta.

Terveys- ja vanhuspalvelujen järjestäminen muuten kuin yhden yhteisen kunnan hallinnointi mallilla tulee olemaan hankalaa ja kallista veronmaksajille.
Esim. Keski-Karjalan sosiaali- ja terveystoimen yhdistymishanke omine johtajineen ja hallintoineen toteutuessaan vain lisää kuluja.

Keski-Karjalan kunnat ovat taloudellisissa vaikeuksissa. Tohmajärvi ei tule selviämään taloutensa kuntoon saattamisessa ilman edessä olevia mittavia toiminnan supistamisia ja veronkorotuksia. Saman voinee epäillä olevan edessä myös muiden Keski-Karjalan kuntien kohdalla.
Edellä olevat tosiasiat hyväksyen, on järkevää muodostaa Keski-Karjalaan yksi yhteinen kunta. Ottaa vastaan n. 10 milj. euron valtion tarjoama yhdistymisavustus ja ryhtyä hoitamaan kuntalaisten palveluja puhtaalta pöydältä ilman velkataakka.

maanantai 25. helmikuuta 2008

Seutuvaltuustosta

Lehdistössä ja vähän muuallakin törmää ilmaisuihin; seutuvaltuusto on päättänyt sitä, seutuvaltuusto on hyväksynyt tämän j.n.e. Näyttää siltä, että valtuusto jo käyttää valtaa yli itsellisten kuntien.
Seutuvaltuuston ja seutuvaliokunnan (= kunnanjohtajien) pöytäkirjoihin on ainakin meikäläisen vaikea päästä tutustumaan.
Seutuvaltuuston 14.2.2008 pidetyn kokouksen esityslistaan olen tutustunut. Siinä mainitaan mm., että sote-hankkeen kuntarahoitus on yhteensä 110000 euroa. Mikä on hankkeen kokonaishinta, ei käy esiin esityslistasta.
Kysymyksessä lienee siitä toisesta tai kolmannesta hankkeesta, josta parhaillaan käydään keskustelua julkisuudessa.
Kyseisen pykälän valmistelijaksi on merkitty kaupunginjohtaja Kirsi Hämäläinen. Kuka on päätösehdotuksen tehnyt, sitä ei mainita. Päätösehtotuksessa seutuvaltuusto päättää, että sille tulevat laskut tarkastaa Kiteen kaupungin hallintokeskuksen toimistotyöntekijä (miksi ei nimeä mainita) sekä hyväksyy kaupunginjohtaja.
* * *
Keski-Karjalan seutuvaliokunta on "kokoustanut" 29.1.2008. Seutuvaliokunnan muodostavat kunnanjohtajat vahvistettuna Ketin toimitusjohtaja Risto Hiltusella, joka tästä tilaisuudesta oli poissa.
Kokouksesta en ole saanut käsiini esityslistaa enkä pöytäkirjaa. Ilmeisesti niitä ei ole tai niitä ei ole katsottu tarpeelliseksi levittää julkisuuteen.
Muistion tilaisuudesta on laatinut Sari Gerlander-Möttönen.
Muistion otsakkeissa mainitaan: Seutuvaltuuston toiminta v.2007; projektiryhmän nimeäminen; muut esille tulevat asiat.
Viime mainitussa kohdassa kunnanjohtajat sopivat, että Rääkkylän kunta voi täyttää kotisairaanhoitajan viran. Psykiatrisen sairaanhoitajan virka jätetään odottamaan kokonaisvaltaista ratkaisua. Tohmajärven kunta voi myös täyttää irtisanoutuneen sairaanhoitajan viran.
Jo tähän voin tohmajärveläisten luottamushenkilöiden puolesta liittää seutuvaliokunnalle kiitokset luvan myöntämisestä. KIITOS.
* * *
Palaan myöhemmin seutuvaltuuston ja seutuvaliokunnan vallankäyttöön. Totean vain tässä vaiheessa:
Seutusopimuksessa ei mainita seutuvaltuuston toimivaltaa suhteessa itsenäisiä kuntia koskeviin asioihin, esityksiin ja päätöksiin.
Seutuvaliokunta on valmisteleva elin suhteessa seutuvaltuustoon. Ei siis itsenäisiä kuntia koskeviin asioihin. Päätösvaltaa seutuvalikunnalle voidaan antaa erikseen sovittavissa asioissa.
Seutuvaltuusto rinnastetaan Kiteen kaupungin hallituksen lautakunnaksi.
Seutuvaltuustolla ei ole johtosääntöä, joka ohjaisi sen toimintaa.
Kiteen kaupungin hallintosäännön 1 luvun 7 § on maininta: Seutuvaltuusto 1. käyttää seutusopimuksessa mainittua ratkaisuvaltaa.
LOPUKSI: Seutusopimuksessa ei ole edes otsikkoa; ratkaisuvalta.
Mämmöistä tänään.

sunnuntai 24. helmikuuta 2008

Tämä on huumoria

Kuulin eräässä palaverissa loppukevennyksenä seuraavan jutun.
Tohmajärveläinen luottamushenkilö oli kuntapäivillä Helsingissä. Osui käppäillessään Mannerheimin patsaalle.
Kuuli siinä: "Psi, tuo minulle uusi hevonen." Hetken katseltuaan ympärilleen, päätyi tohmajärveläinen toteamukseen, että kyllä se oli Mannerheim, joka puhui.
Ihmetellen juttua tuli kohta kiteeläinen luottamushenkilö vastaan. Tälle loihe tohmajärveläinen puhumaan: "Et saata uskoa, mutta Mannerheim puhui äsken minulle."
Eihän kiteeläinen luottamushenkilö usko mitään. Ei ainakaan sitä, että patsas osaa puhua. Siitäpä ei muuta kun takaisin kiteeläisen kanssa Mannerheimin patsaalle.
Hiljaista oli patsaalla. "Puhu nyt mitä minullekin äsken sanoit", tivasi tohmajärveläinen Mannerheimia puhumaan.
Tähän lopulta Mannerheim: "Minähän käskin tuoda uuden hevosen. Sinä toit aasin."
Saman jutun voi kertoa Kiteellä. Silloin vaan henkilöiden kotipaikat pitää vaihtaa keskenään.

perjantai 22. helmikuuta 2008

Selityksen selitys

Pistäytyin Karjalaisen mielipiteillä. Siellä kiistellään mitä aiesopimus tai sopimus merkitsee, vai merkitseekö mitään.
Annan tässä lyhyen sielunkuvani siitä, mitä minä näen soten aiesopimuksesta ja sen vaikutuksesta Tohmajärven kunnalliselämään.
Projektiryhmä on värkännyt ja saa värkätä edelleen aiesopimuksia. Sen aiesopimuksen, joka tuotiin Tohmajärven kunnanvaltuustoon hyväksyttäväksi valtuusto hylkäsi ja hylkäyksen yhteydessä tulivat selville myös perustelut. Sama valtuusto siirsi Tohmajärven tulon mukaan varsinaiseen "sote-rojektiin" vuoden 2009 loppuun. Piste.
Minusta on selvää, että projektit kulkevat omaa latuaan omalla sekavalla logiikallaan. Projektit eivät voi tehdä itsenäisten kuntien puolesta päätöksiä. Projektit eivät voi hakea ja valita itsenäisten kuntien virkoihin virkamiehiä ilman, että projekteilla on siihen toimivaltaa. Vielä vähemmän sellaisia päätöksiä, joista tulee kustannuksia kunnille. Toimivallan antavat kuntien hallitukset tai valtuustot, jos katsovat sen aiheelliseksi.
Pohditaan nyt tuota kysymysvyyhteä. Onko sote ajanut edelle ja ohi kunnallisen päätösvallan? Onko valittu virkamiehiä tai ohitettu toimivaltakysymykset?
* * *
Tohmajärven kunnanvaltuusto on päätöksensä tehnyt. Jos se ei kelpaa projektille, niin sille ei mitään mahda. Jos se ei kelpaa muille Keski-Karjalan kunnille, niin he saavat tehdä myös itsenäisesti miten tahtovat.
Jos kunnalliseen itsemääräämisoikeuteen halutaan puuttua yli kuntarajojen, se tuskin edesauttaa minkään asian etenemistä yhteisessä Keski-Karjalassa. Sitäkin soisi mietittävän.
Suomalaista on vaikea taivuttaa vastentahtoisesti mihinkään, jos hän ei tiedä mihin ollaan menossa. Sote on yhtenä ainoana vaihtoehtona tarjottu, ja siksi vastenmieliseksi koettu asia.
On syytä huomioida, ettei Tohmajärven kunnanvaltuusto hylännyt sotea. Ei edes vastustanut projektin jatkumista. Valtuusto ja valtuutetut pitävät itsellään oikeuden ja velvollisuuden päättää kuntaa sitovista asioista. Varsinkin sellaisista, jotka koskettavat erittäin syvältä kuntalaisia. M.O.T.

torstai 21. helmikuuta 2008

Ahvenista ja vähän muustakin

Pilkillä tuli hyvin ahvenia. Kiloista en tiedä, mutta kappaleina luulisin 150. Kiteen Pyhäjärvi on meikäläiselle nipulikas kalavesi. Antaa jos antaa ja sitten kun antaa ei määrällä ole rajaa.
Kännykkä pitää nykyään olla avannollakin. Muutama soitto tuli ja läheltä piti, ettei kapula pulahtanut avantoon.
Just` kun se suurin tärppi iski oli puhelu menossa. Niin isoa asiaa ei ole olemassakaan, että se avannolla ylittää päätehtävän eli onginnan. Ei edes sote.
Pistin kännykän kesken puhelun repun läpän päälle jalkojeni väliin. Lappasin pienen sintin jäälle. Oli pyrstöstään tarttunut koukkuun. Siinä tohinassa kännykkä solahti sylistä, mutta onneksi vain avannon reunalle.
Montahan kännykkää on Pyhäjärven pohjassa? Tai silmälaseja?
* * *
"Saatan haistakin", otsikolla julkaistiin taannoin Karjalaisessa juttu allekirjoittaneesta. Hyvä juttu kaiken kaikkiaan. Parempi mihin itse olisin pystynyt.
Otan jutusta yhden lauseen tarkemmin tutkittavaksi. Jutussa se tukee kokonaisuutta keskiverto lukijaan nähden. Pilkkua viilatessa siihen voin tässä palata.
Lause oli: "Hän on se tohmajärveläismies, joka vastustaa monia asioita, kuten sotea ja kotiseurakuntansa maakauppoja."
Asian ilmaisisin niin, että monille päätettäville asioille olen tehnyt vaihtoehtoesityksen ja perustellut sen. Kysymys ei ole vastustamisesta. Se olisi yhtä tyhmää kuin sokeasti kannattaa jotain, josta ei ole selvillä, mitä päätös tulee merkitsemään.
Soteakaan en ole vastustanut. Olen kaivannut sotelle parempaa ja halvempaa vaihtoehtoa. Vaihtoehtojen kiellon jälkeen olen kannattanut sotelle lisäaikaa asioiden kuntoon saattamiseksi.
Vertailu olisi pitänyt tehdä ainakin kuntayhtymään ja kuntaliitokseen nähden. Se ei näytä kelpaavan Keski-Karjalan kunnanjohtajille. He liputtavat vain soten puolesta.
Niin tekee myös Tohmajärven kunnanhallituksen puheenjohtaja Tuomo Eronen. Seutukäräjillä hän loihe lausumaan: "Sote on ainoa vaihtoehto." Miksi, se jäi sanomatta.
* * *
Meneillään olevia seurakunnan maakauppoja en ole vastustanut. Mitenkä olisin, kun taidan olla yksi niiden alulle panijoista. Olen kiinteistö - ja ympäristötyön johtokunnan puheenjohtaja, jolle ko. asioiden käsittely ja esittely johtosäännön mukaan kuuluu.
Sähläys maakaupoista on kokonaan seurakunnan sisäinen möhlintä. Liian monta yliviisasta virkamiestä ja luottamushenkilöä hoitaa asiaa yhtäaikaa ja erisuuntiin.
Valitus, jonka olen tehnyt kirkkohallitukseen, on seurakunnan päätöksentekojärjestelmään kohdistuva. Se ei vastusta maakauppaa. Jos on tarvis, voin palata asiaan dokumentein.
* * *
Näyttää siltä, että liian kiire on yksi syy, mikä pilaa monta asiaa. Toinen voi olla se, että ei tahdota kuulla muuta kuin omaa ääntä. Se puolestaan johtaa selkkauksiin ja ristiriitoihin tehtävissä päätöksissä. Jopa toimivallan ylityksiin.
Tohmajärven kunnanhallitus kokouksessaan 14.1.2008 julisti terveyskeskuksen johtavan lääkärin viran haettavaksi. Hakuaika merkittiin päättyväksi 15.2.2008.
Hakua ei julkaistu ainakaan lehdissä. Ilmeisesti ei missään.
Helmikuun puolessa välissä Keski-Karjalan terveyskeskuskuntayhtymä haki leti-ilmoituksella johtavaa lääkäriä kuntayhtymään. Samassa ilmoituksessa oli lause, että tehtävään kuuluvat myös Tohmajärven terveyskeskuksen johtavan lääkärin työt.
Kysyin hallituksen kokouksessa 18.2.2008 mistä johtuu moinen menettely ja onko se kunnanhallituksen johtosäännön mukainen virkoihin haettaessa henkilöitä ja mitä se vaikuttaa virantäyttöön. Kukaan ei vastannut kysymykseeni.
Siinä hallituksen jäsenen vaikutusmahdollisuus ohi esittelijän ja puheenjohtajan. Nimen omaan Tohmajärvellä nykyisin.

tiistai 19. helmikuuta 2008

Teksti näkyy taas

On kokonaan eri asia vaikuttaako se.
Pysyvä ihmissuhde, joka käy juuri tietokonekurssia, otti osaa keskusteluun, mistä moinen häiriö blogiini oli päässyt.
Hänestä blogi on kuin sähköposti. Se puolestaan on kuin meidän postilaatikko tienvieressä. Sinnekin tulee aika-ajoin sontaa. Yleensä se jää kannelle, mutta laatikon sisäänkin, jos tuuli avaa kannen.
Mistäkö sonta laatikkoon? Pulun ja lokin perseestä. Sähkölangat ovat postilootan yläpuolella ja linnut ovat ottaneet meidän kohdalla tavakseen istua riu-ulla.
* * *
Tekniikka, erityisesti tietokonetekniikka, menee vauhdilla eteenpäin. Säilyke- ja maitopurkit on suljettu siten, että vanhempi ihminen ei saa niitä avatuksi kuin sarana puolella oven välissä.
Sitten telkkarit ja kännykät. Tässä päivänä muutamana kuulin, kun mummo oli pyytänyt naapuria apuun. Niin telkkari kuin kännykkäkin olivat molemmat lopettaneet toimimasta.
Naapuri oli hetken tutustunut tilanteeseen ja opettanut, että toisella vempeleellä avataan telkkari ja toisella soitetaan. Mummokulta oli yrittänyt kännykällä avata telkkaria. Eikä siitä kaukosäätimestäkään kuulunut mitään.
Nyt kännykkä on sijoitettu oven pieleen ja kaukosäädin on ikkunalla. Ja kaikki pelaa.

Viekavapaus

Liite pöytäkirjaan


Tohmajärven kunnanhallituksen kokous
18.02.2008.
Vastaesitys työjärjestyksen 13 § ( asia 13) päätösehdotukseen.
Vastaesitys:

Tohmajärven kunnanhallitus myöntää kunnanjohtaja Olli Riikoselle virkavapauden kunnanjohtajan tehtävistä ajalle 1.2.2008 – 15.9.2008., väliseksi ajaksi.

Perustelut:

Liikenne- ja viestintäministeriön asettamispäätös 31.1.2008, jonka allekirjoittajana on ministeri Anu Vehviläinen.
Tohmajärven kunnassa meneillään oleva talouden tasapainottamisohjelman laadinta ja kesken oleva sosiaali- ja terveystoimen yhdistämishanke edellyttävät, ettei näitä ja ministeriön selvityshenkilön tehtäviä voi hoitaa lomittain pienissä pätkissä tai oman työn ohella.
Kaikki tehtävät vaativat selvän vastuuhenkilön, joka toteutuu vain erottamalla tehtävät selvästi omalle vastuuhenkilölleen, jolla on aikaa paneutua yhteen tehtävään kerrallaan. Tällä järjestelyllä on myös palkkausasiat helpoimmin hoidettavissa.
Veijo Tuunanen

Tilaajajohtaja

Liite pöytäkirjaan


Tohmajärven kunnanhallituksen kokous.
18.02.2008.
Vastaesitys työjärjestyksen 7 § (asia 7) päätösehdotukseen.

Vastaesitys:

Tohmajärven kunnanhallitus ei tässä vaiheessa valitse Keski-Karjalan sosiaali- ja terveystoimen yhdistämishankkeen tilaajajohtajaa.Perustelut:

Tohmajärven kunnanhallituksella ei ole toimivaltaa esitetyn päätösehdotuksen mukaiseen päätökseen koska Tohmajärven kunnanvaltuusto 21.1.2008, tekemällään päätöksellä ei hyväksynyt aiesopimusta ennen siihen tehtäviä tarkennuksia ja lisäyksiä.
Koska sosiaali- ja terveystoimen yhdistäminen on vielä hankeasteella, eikä sen toteutumista ole aiesopimuksellakaan valtuusto vahvistanut, ei henkilökunnan palkkaukseen, joka tulee kuntien maksettavaksi ole perusteita.
Päätösehdotuksiin ei voi liittää viitteitä myöhemmistä määrittelyistä ilman selvää kuvausta niiden sisällöstä ja muista ehdoista, jotka menevät kunnanhallituksen päätöksen ja toimivallan ulkopuolelle ilman erillistä päätöstä toimivallan siirrosta.
Veijo Tuunanen

Otetaan rauhallisesti

Eilisen kunnanhallituksen päätökset ovat herkistäneet ihmiset keskusteluun. Sen näkee Karjalaisen nettimielipiteistä, blogivierailuista ja puhelin soitoista allekirjoittaneelle.
Tuntuu hyvältä, että ihmiset ovat lopultakin kiinnostuneet omista asioistaan. Kunnalliset päättäjät ovat liian pitkään saaneet hoitaa yhteisiä asioita ilman kansalaisten vapaata kommentointia tehtyistä päätöksistä.
Tarvittiin sote herättämään kuntalaiset. Se ei ole ihme, onhan meneillään suurin myllerrys kuntapalvelujen uudelleen järjestelyssä. Tulevat ratkaisut ovat niin suuria, ettei niitä saa hoitaa muutaman virkamiehen ja luottamushenkilön kesken. Mielestäni sotea ollaan ajamassa päätökseen liian pienellä porukalla. Harvalla kuntapäättäjälläkään on täysin selvillä mitä ollaan tekemässä. Ainakin siitä päätellen, etteivät he antaudu keskusteluun sotesta. Sanovat vain, että sote on ainoa vaihtoehto. Kuntalaisen on vielä vaikeampi ymmärtää mihin ollaan ainoalla vaihtoehdolla menossa.
* * *
Nyt kun on käynyt selväksi, ettei Tohmajärven kunnanhallitus piittaa valtuuston päätöksestä, lienee seuraava vaihe selvittää oikeusoppineilta miten valtuuston päätökseen on suhtauduttava , että se kestää myös juridisen tarkastelun.
Samaan syssyyn on selvitettävä toimivallat myös niissä organisaatioissa, joissa Tohmajärven kunnalla on edustus.
Allekirjoittaneen kirjoituksilla, esityksillä ja selvityspyynnöillä, en usko asioiden edistyvän. Tarvittaisiin ulkopuolinen joka puuttuisi asiaan. Hänen ei tarvitsisi olla edes luottamushenkilö.
Pyrin tietenkin edelleen tekemään sen, minkä luottamushenkilönä katson tehtävääni kuuluvan.
Sotea hoidetaan Tohmajärvellä puhtaana poliittisena asiana. Myös arvovalta kysymykset ohjaavat toimintaa. Se on väärin, kun kysymyksessä ovat tavallisten kuntalaisten palvelut ja niiden uudelleen järjestäminen pitkäksi aikaa.
Kiirettä ei ole ratkaisun tekemiseen. Vaihtoehdotkin ehditään selvittää, jos siihen lopulta taivuttaisiin.
Tällä vauhdilla luomme huonon kuvan tavastamme hoitaa yhteisiä asioita.
Veikkaan, ettei vetoomukset rauhallisemmasta vauhdista vaikuta mitään. Asian voi muuttaa vain kuntalaisten voimakas mukaantulo julkisuuden kautta. Tai, jos löytyy toimivallan ylityksiä soten toimijoiden piirissä.
Nyt taidan käydä välillä pilkillä.

Parasko tukkii blogini?

Kun eilen illalla kirjoitin blogini, teksti oli selvää. Toinen vastaesitykseni tupsahti jopa kahten kertaan.
Tänään vastaesityksiin tuo "selvennystä" ennalta tilaamatta ja pyytämättä jokin "varjokirjoittaja". Nimeltään if.! supportEmptyParas. En tunne moista tekstin tuottajaa.
Onko käynyt sen ennustajan ennustus toteen, joka sanoi, ettet Tuunanen pitkään kirjoittele blogiisikaan.
Eipä hötkyillä moisesta häiriköstä, vaikka siinä selvällä Suomella sanotaan Paras. Soteko on tunkenut blogiini?

maanantai 18. helmikuuta 2008

Olin hallituksessa

Tuossa alempana on pari vastaesitystä. Toinen näyttää olevan kahteen kertaan. Lie kompuutteri luokitellut asian niin tärkeäksi, että tuplasi esityksen.
Kumpikin esitys kaatui tietenkin äänestyksessä. Se oli etukäteen tiedossa, kun tietää nykyisen tohmajärveläisen päätöksenteko kulttuurin. Jotta siitä ei enempää.
Käsitykseni mukaan tilaajajohtajan valinta tässä vaiheessa meni hallituksen toimivallan ulkopuolelle valtuuston päätöksestä johtuen. Asia on ilmeisenjuridinen.
Kunnanjohtajan virkavapaus vastaesitykseni perustui lähinnä menettelyyn, jolla työnantajan pitäisi suhtautua esimiehenä ja vastuullisena kuntalaisille virkamiesten ajankäytöstä ja työpanoksesta tehtävään, johon virkamies on määrätty ja palkattu. Asia on mielestäni päätettäväksi harkinnan varainen, mutta näen sen myös poliittisena.
* * *
Olen pyöritelty monenlaisessa myllyssä. Jotkut kohdalleni tulleet jauhatukset tuntuvat asiattomilta.
Kunnanhallituksen kokouksiinkin olen yrittänyt valmistautua ennakkoon. Koetan tutustua esityslistaan ja asioihin ennakkoon. Kovalla työllä ja harkinnalla olen silloin tällöin saanut kirjallisen esityksen kokouksen käsiteltäväksi.
Vastaanotto on pääasiassa ylenkatsovaa. Kirjallinen esityskin jää oman esitykseni varaan. Muita se ei juuri kiinnosta, ehkä omaa "porukkaani" lukuun ottamatta.
Ihmettelen miten kunnanhallituksen jäsenet oivaltavat saman asian vastustamisen niin nopeasti, jonka kehittämiseen esitykseksi asti vie minulta tuntimääriä. He lukematta paperiani.
Kirjasin itselleni kunnanjohtajan virkavapaus vastaesityksestäni saamani palautteen. Mausteeksi muille ja itselleni opiksi: Nolo esitys, ei mielekäs, ei asiallinen, ei tarvitsisi ottaa huomioon, päättömäksi tulkittava, liirumlaarum, outo esitys, erottamisesta kysymys, ei tarvitsisi hyväksyä tämmöistä vastaesitystä.
Minä tein vastaesityksen, jonka voi tuosta kuka hyvänsä lukea. En tehnyt vastaesitystä arvosteltavaksi, vaan vaihtoehdoksi päätösesitykselle. Hyvään kokouskulttuuriin kuuluu puolustaa omaa kantaansa, ei epäasiallisesti haukkua toisen esitystä. Tohmajärveläinen kokoustaminen kulkee näköjään nykyisin kummallisilla poluilla.
Omaa työmotivaatiota kohottaakseni julkaisen kirjoittamiani puheenvuoroja ja kannanottoja blogissani. Tällä kertaa julkaisen myös palautteen.

Kunnanjohtajan virkavapaus vastaesitys

Liite pöytäkirjaan

Tohmajärven kunnanhallituksen kokous

18.02.2008.

Vastaesitys työjärjestyksen 13 § ( asia 13) päätösehdotukseen.

Vastaesitys:

Tohmajärven kunnanhallitus myöntää kunnanjohtaja Olli Riikoselle virkavapauden kunnanjohtajan tehtävistä ajalle 1.2.2008 – 15.9.2008., väliseksi ajaksi.

Perustelut:

Liikenne- ja viestintäministeriön asettamispäätös 31.1.2008, jonka allekirjoittajana on ministeri Anu Vehviläinen.

Tohmajärven kunnassa meneillään oleva talouden tasapainottamisohjelman laadinta ja kesken oleva sosiaali- ja terveystoimen yhdistämishanke edellyttävät, ettei näitä ja ministeriön selvityshenkilön tehtäviä voi hoitaa lomittain pienissä pätkissä tai oman työn ohella.

Kaikki tehtävät vaativat selvän vastuuhenkilön, joka toteutuu vain erottamalla tehtävät selvästi omalle vastuuhenkilölleen, jolla on aikaa paneutua yhteen tehtävään kerrallaan. Tällä järjestelyllä on myös palkkausasiat helpoimmin hoidettavissa.

Veijo Tuunanen

Vastaesityksiäni hallituksen päätettäväksi 2

Vastaesitys:

Tohmajärven kunnanhallitus ei tässä vaiheessa valitse Keski-Karjalan sosiaali- ja terveystoimen yhdistämishankkeen tilaajajohtajaa.

Perustelut:

Tohmajärven kunnanhallituksella ei ole toimivaltaa esitetyn päätösehdotuksen mukaiseen päätökseen koska Tohmajärven kunnanvaltuusto 21.1.2008, tekemällään päätöksellä ei hyväksynyt aiesopimusta ennen siihen tehtäviä tarkennuksia ja lisäyksiä.

Koska sosiaali- ja terveystoimen yhdistäminen on vielä hankeasteella, eikä sen toteutumista ole aiesopimuksellakaan valtuusto vahvistanut, ei henkilökunnan palkkaukseen, joka tulee kuntien maksettavaksi ole perusteita.

Päätösehdotuksiin ei voi liittää viitteitä myöhemmistä määrittelyistä ilman selvää kuvausta niiden sisällöstä ja muista ehdoista, jotka menevät kunnanhallituksen päätöksen ja toimivallan ulkopuolelle ilman erillistä päätöstä toimivallan siirrosta.

Veijo Tuunanen

Vastaesityksiäni hallituksen päätettäväksi 1.

Vastaesitys:

Tohmajärven kunnanhallitus ei tässä vaiheessa valitse Keski-Karjalan sosiaali- ja terveystoimen yhdistämishankkeen tilaajajohtajaa.

Perustelut:

Tohmajärven kunnanhallituksella ei ole toimivaltaa esitetyn päätösehdotuksen mukaiseen päätökseen koska Tohmajärven kunnanvaltuusto 21.1.2008, tekemällään päätöksellä ei hyväksynyt aiesopimusta ennen siihen tehtäviä tarkennuksia ja lisäyksiä.

Koska sosiaali- ja terveystoimen yhdistäminen on vielä hankeasteella, eikä sen toteutumista ole aiesopimuksellakaan valtuusto vahvistanut, ei henkilökunnan palkkaukseen, joka tulee kuntien maksettavaksi ole perusteita.

Päätösehdotuksiin ei voi liittää viitteitä myöhemmistä määrittelyistä ilman selvää kuvausta niiden sisällöstä ja muista ehdoista, jotka menevät kunnanhallituksen päätöksen ja toimivallan ulkopuolelle ilman erillistä päätöstä toimivallan siirrosta.

Veijo Tuunanen

sunnuntai 17. helmikuuta 2008

Kuka päättää kunnassa?

Tätä asiaa käsittelevä kirjoitus taisi häipyä taivaan tuuliin. Teenpä tässä uuden.
Tämän päivän Karjalaisessa oli ilmoitus, jolla Keski-Karjalan terveyskeskuskuntayhtymä haki johtavaa lääkäriä. Ihan ok.
Mutta kun hakemuksessa oli lause: "Tehtäviin kuuluu myös johtavan lääkärin työt Tohmajärvellä."
Tohmajärven terveyskeskuksen johtavan lääkärin virka päätettiin hallituksen kokouksessa 14.1.2008 julistaa haettavaksi. Hakuaika päättyi 15.2.2008.
Nyt on käynyt selväksi, ettei hallituksen päätöstä ole pantu täytäntöön.
Herää kysymyksiä: Miksi ja kuka on muuttanut tehtyä hallituksen päätöstä? Eikö Tohmajärven kunnanhallitus enää julista auki ja täytä Tohmajärven kunnan virkoja?
Ollaanko jo niin pitkällä sotessa ohi valtuuston päätöksen, että Keski-Karjalan kuntayhtymä on alkanut hoitaa virkojen täyttöä Tohmajärvelläkin ohi kunnanhallituksen?
Jos niin on, kohta ei ole lääkäreitä Tohmajärvelläkään.
On syytä pelätä.

lauantai 16. helmikuuta 2008

Anteeksi Erkki Jormanainen

Olenpa todella tehnyt tökerän virheen. Menen panemaan toiselle osoitteen, jota ei ole olemassakaan. Tässä tietonemaailmassa.
Teko osoittaa "Lilla eeppoksen" Joensuun Lyseossa epäonnistuneen meikäläisen sivistämisessä. Niin myös Solalan Eeron Teknillisessä. Pilkut ja pisteet asettelen sattuman varaisesti tekstiin. Mitä niitä mahtaa sivumäärään nähden olevan kohtuulista ripotella.
Tuolla alempana on Erkki Jormanaisen glogiosoite kuulema väärin. Siinä on yksi piste liikaa.
Yrittäkää tällä: www.erkkijormanainen.blogspot.com

Luottamushenkilön elämää

Huomenna on kunnanhallituksen kokous. Valmistaudun kokoukseen tutustumalla esityslistaan. Koetan löytää mielipidettä, jolla voisin vaikuttaa päätettävään asiaan.
Äkkiä kaikki tuntuu turhalta työltä. On tuntunut jo kohta kolme vuotta. Ei tietenkään kokoukseen valmistautuminen ja siellä mahdollisesti pitämäni puheenvuorot. Vaan se, että hallituksessa päätettävät asiat päättyvät aina yhden ryhmän jo ryhmäkokouksessaan päättämään kantaan. Ko. ryhmän jäsenet eivät juuri hallituksessa tarvitse puhua tai pukahtaa koska ovat kantansa lyöneet lukkoon jo ryhmäkokouksessaan.
Keskustelujakaan ei hallituksessa juuri synny, ellei niitä synnytä puheenjohtaja itse. Tai valtuuston varapuheenjohtajat, jotka saavat vaikutteensa osallistuessaan valtaa pitävän tyhmäkokouksiin.
* * *
Tohmajärvellä näytetään ajautuneen kunnallisten asioiden hoidossa eriskummalliseen tilanteeseen.
Kunnanvaltuuston päätöksiä ei kunnioiteta. Niitä tulkitaan, jopa oman kunnan ulkopuolella ja annetaan ohjeita miten mennään eteenpäin välittämättä valtuuston päätöksistä. Ja Tohmajärven kunnan virkamiehet näyttävät tottelevan mieluimmin näitä ulkokuntalaisia määrääjiä enemmän kuin omaa valtuustoaan.
Valtuutetun aloitteita viivytetään kuntabyrokratiassa. Toiset aloitteet käsitellään kohtuu ajassa, toisia pitää hoputtaa. Esim. demariryhmän kuntaliitosselvitys Kiteen kanssa ei ole edennyt mihinkään kuukausimääriin.
Huomisessa kokouksessa on listalla kunnanjohtajan virkavapausanomus. Todella tärkeä ja merkittävä asia hallituksen päätettäväksi. Jopa niin tärkeä, että olen saanut "päätöksen" lukea jo viikkoja sitten lehtien sivuilta. Selvimmin Koti-Karjalasta.
Kunnajohtajan hommat hoituvat lehtitietojen mukaan Tohmajärvellä oman työn ohella pätkiin jaetulla virkavapaudella. Tai taidettiin siinä jutussa puhua jotain osa-aikaisesta sivutoimesta.
Kun noita termejä katselee, näyttää siltä, että kunnanjohtajan päätyöksi tulee selvityshenkilön tehtävät Anu Vehviläisen ministeriössä.
Jos virkavapauspäätös seurailee julkisuudessa olleita lehtitietoja, tukee Tohmajärven kunta merkittävästi valtiovaltaa. Meilläkin kun olisi tärkeitä asioita juuri nyt hoidettavana.
Kunnan talouden tasapainoitusohjelma lopultakin olisi saatava synnytetyksi muutenkin kuin fläppitaululla.
Sote-asiassakin näyttää riittävän tehtävää. Ainakin sen perusteella, jolla kansalaiset ovat ottaneet osaa keskusteluun Karjalaisen nettisivuilla. Siellä lienee pian 1000 mielipidettä luettavaksi.
Myös yksityiset blogistit (muutkin kuin minä) käsittelevät sotea kirjoituksissaan. Myös allekirjoittanut on niissä saanut roolin. Huumorikirjoituksessa viimeksi Erkki Jormanaisen blogissa. Panen hänen osoitteensa tähän: www.erkki.jormanainen.blogspot.com
Myös huumorin kautta voi lähestyä vakavaa asiaa.

perjantai 15. helmikuuta 2008

Lauantainakin lavetilla

Tänään on lauantai. Se viikon päivä, joka ennen vanhaan tiesi karjalan paistia ja piirakoita. Myös saunaa ja täivapaata paitaa. Isä ja äiti olivat lauantaina jotenkin rauhallisempia. Hekin olivat pyhän ja lepopäivän odotuksissa joten rauhallisempia.
Meillä pysyvä ihmissuhde laittoi juuri äsken perunalaatikon uuniin. Hyvää ruokaa potattiloota on. Ei siinä mitään moittimista. Katselin mitä lootaan tällä kertaa laitettiin. Uskon resetin jonkin verran poikkeavan äidin perunalootasta.
Ei ennen lootaan laitettu maustesillin paloja eikä anjovista tai muita purkkimausteita. Lihaa laittaessaan osoitti pysyvä ihmissuhde muutaman sanan minullekin. "Tähän tulee nyt ihan liian paljon lihaa, mutta kun kissan lihoista jäi niin pannaan lootaan."
* * *
Käväisin pikapikaa katsomassa Karjalaisen nettimielipidepalstaa. Vilkasta siellä näyttää olevan. Se on hyvä asia.
Meikäläistä vaaditaan siellä ratkaisemaan sote-ongelmat. Miksi minä, kun en ole niitä synnyttänytkään. Ainoa vaikuttamispaikka minulla on kunnanhallituksen ja valtuuston jäsenyys. Siellä sotea ei ole rakennettu eikä romutettu. Eikä siellä yhden miehen voimilla mitään saada aikaankaan.
Haukkua saa vapaasti, kunhan se kestää kohtuuden rajoissa.
* * *
Käykää tekin nettipalstalla. Mielestäni siellä on tänään Matti K. Majoisen hyvä kirjoitus Niiralan rajaseman mahdollisuuksista. Hyvä ottaa asia esiin juuri nyt, kun käydään keskustelua koko seudun tulevaisuudesta.
Jos asia tunnustetaan hyväksi ja tärkeäksi pitää asiaan tarttua sillä vakavuudella, että jotain myös tapahtuu. Vaihtoehdot on selvitettävä, miten edetään. Niitä on olemassa.
* * *
Tapio Hämäläinen on jättänyt erohakemuksensa Keski-Karjalan kuntayhtymän 26 vuotta jatkuneesta lääkärin virastaan. Enää virkalääkäreitä kuntayhtymässä on yksi jäljellä.
Ongelma on kuntayhtymän, mutta koskettaa tohmajärveläisiäkin siinä mielessä, että soten kautta ollaan menossa yhteiseen soppaan Keski-Karjalan ja erityisesti Kiteen sosiaali- ja vanhuspalvelujen hoidossa.
Sote suunnitelmassahan Kitee tulee tuottamaan kaikille Keski-Karjalan kunnille kyseiset palvelut. Kitee on siis kuntalain tarkoittama isäntäkunta.
Miksi kuntayhtymä on epäonnistunut lääkäriasiassaan niin perusteellisesti? Onko korkea virkakoneisto ja luottamushenkilöt omilla päätöksillään synnyttäneet tilanteen, että lääkärit reakoivat niihin jaloillaan?
Vastaukset varmasti poikkeavat toisistaa, jos niitä kysytään erikseen lääkäreiltä ja vaikkapa vastuullisilta luottamushenkilöiltä.
* * *
Tohmajärvellä perusturvalautakunnassa, ainakin viime valtuustokaudella, jolloin kuuluin kyseiseen lautakuntaan oli kaksi esittelijää. Perusturvajohtaja ja johtava lääkäri. Asiat menivät supsikkaasti. Molemmat hoitivat tonttinsa, eikä heidän kesken syntynyt valtaristiriitoja.
Miksi lääkäri ei kelpaa Kiteellä esittelijäksi?
Sivupuheena. Ei pidä viedä asioita niin pitkälle, että aletaan kysymään lääkäreiden keskeistä solidaarisuuden osoitusta kiistaan. Kuntalaiset pian palveluja tarvitessaan valitsevat lääkärit. Luottamushenkilöt ja johtajat eivät anna aspiriinia sitä tarvitseville.

torstai 14. helmikuuta 2008

Mikä on isäntäkunta?

Sote - keskustelun tuoksinassa on noussut keskusteluun termi isäntäkunta. Kunnanjohtaja Olli Riikonen mainitsi Tohmajärven seutukäräjillä isäntäkunnan olevan Tohmajärvi. Korjasin hänelle sen kyseisessä tilaisuudessa tuoreeltaan.
Nyt seutuvaltuuston kokouksessa Karjalaisen jutun yhteydessä olleen tiedon mukaan kiteeläinen Jukka Kankkunen (kesk.) "tituleeraa" puheen vuorossaan soten yhteydessä Tohmajärveä isäntäkunnaksi.
En oikein ymmärrä miksi heillä, jotka rakentavat uutta palvelurakennetta, joksi sote - suunnitelmaa pitänee kutsua, menevät jo alkuunsa käsitteet sekaisin.
Kuntalain 77 § pykälä määrittelee isäntäkunnan mielestäni selvästi. Siellä sanotaan jotenkin, että yksi kunta hoitaa sovitut tehtävät muiden puolesta. Keski-Karjalassa on meneillään hanke, jossa Kitee tuottaisi palvelut muiden kuntien puolesta. Jos näin tulee tapahtumaan on Kitee yksi selitteisesti tässä järjestelmässä isäntäkunta.
Mitä tuotakin pitää sotkea?
* * *
Mitä Karjalaisen otsikkoon "Pudotetaanko Tohmajärvi junasta?, tekee mieli vastata mistä junasta. Ymmärrän toimittaja Sirpa Suomalaisen paineet toimittajana selviytyä tehtävästään yrittäessään kertoa lukijoille mitä sotenkin ympärillä tapahtuu. Tässähän hässäkässä näyttävät virkamiehet ja luottamushenkilöt tuottavan tietoa, joka ei mielestäni ole tietoa lainkaan, vaan huiskimista sinne tänne.
Nykyisessä tilanteessa näyttää Tohmajärven järjestämä aikalisä muille kunnille tarpeellisemmaksi kuin uskoisi. Kun edetään harkiten, voidaan juna saada liikkeelle. Nyt ollaan asemalla, selvittelemässä mukaan otettavien vaunujen lukumäärää ja järjestystä itse junassa.
* * *
Kesälahden seutukäräjiin joudun ottamaan kantaa lehtijutun perusteella. Siellä kysyttiin onko tilaaja - tuottaja-organisaatio EU-n hankintalain vastainen. Kesälahden kunnanjohtaj Jorma Turunen vastasi, ettei Kuntaliiton juristin mukaan.
Eipä tietenkään. Kuka sitä lainvastaista toimintaa harrastaisikaan. Tai taidettiinhan sitäkin harrastaa taannoin juuri Kesälahdella. Sitä ei nyt muistella.
Nyt sotessa ollaankin menossa liikelaitosmallia kohti. Se ei mielestäni ole sama kuin tilaaja-tuottaja malli. Tilaaja-tuottaja malli voi toteutua itsenäisen kunnan sisälläkin. Tätä yritellään toteuttaa myös nykyisellään Tohmajärvellä.
Liikelaitoksiin, joita Suomessa alkaa olla jo pilvin pimein, ei EU-komissio ole ollut tyytyväinen. Tämän se ilmaisi kirjeellään viime joulukuussa. Luulen, ettei Kuntaliiton lakimies ole vastannut tähän EU:n kysymykseen, kun siihen ei ole vastannut vielä valtiovaltakaan. Eikä siihen pystyttäne vastaamaan seutukäräjilläkään.
Oma kysymykseni kuuluu: onko viisasta kiirehtiä pystyttämään sellaista järjestelmää, joka voidaan joutua kohta purkamaan. Palvelujen järjestämismalleja kun on muitakin kuin näennäiskilpailuun perustuva liikelaitosmalli.
Hyvää ystävänpäivää lukijoilleni. Näin päivän myöhässä. Mitenkä se kansan viisaus kuului. Perempi myöhästyä, kuin olla paikalla, mikäli kyseessä ovat omat hautajaiset.

Mikä on isäntäkunta?

Tätä en arvannut pelätäkään

Kävin juuri Karjalaisen nettimielipidepalstalla. Siellä myllerrys jatkuu sote-sotkusta. Nyt uskaltaa sotea sanoa jo sotkuksi. Kohta tuhat mielipidettä aiheesta antaa siihen perusteet. Mitenkä se sanonta kärpäsistä kuuluikaan: "Tuhat kärpästä paskan hyvyydestä ei voi olla väärässä."
Muutaman sote-jutun aikoinaan panin palstalle alkuun. Ja voin vieläkin joskus käydä siellä kommentoimassa. Enempää aloitteellisuutta ei minun puoleltani enää tarvita. Keskustelu jatkuu runsaana ja monipuolisena. Näppituntumalta vaikuttaa siltä, ettei sote sittenkään ole valtuutettujen käsissä. Virkamiehet näyttävät asioita aloittavan, panevat toimeen, hyväksyvät ja tarkastavat. Luottamushenkilöitä viedään, jotta hippulat vinkuvat.
* * *
Muutama nettipalstalle kirjoittaa omalla nimellään. Se on hyvä. Nimimerkkikirjoittelu jää ilmaan.
Ei jotain "olen kuullut" mielipidettä voi ottaa tosissaan.
Minä olen ollut kiitettävästi haukuttujen listalla. Ja Esa Luukkainen. Ei haukku haavaa tee. Oikeastaan haukut ovat hyvästäkin. Ne osoittavat, etteivät mieltään purkavat halua puhua tai eivät pysty puhumaan asiasta. Onko heillä aina asiallista tietoakaan. Sanomisen pakko vie henkilökohtaiseen panetteluun ja se ei voi olla muuta kuin haukuttavan asialle hyväksi.
* * *
Seurakunna luottamustoimista taitaa allekirjoittanut saada kirkonkirot. Olisiko ne sitä, jota mielipidettä kirkkoherra kuvailee minusta sanoilla: illusorinen ja absurdi.
En ole sivistyssanojen tuntija. Syötävää kumpikaan sana tuskin tarkoittaa. En pahastu, tarkoittivat sanat mitä hyvänsä. Kunhan eivät juoksemaan käske.
Kun viime kirkkovaltuuston kokouksesta poistuessa sain kuulla kunniani eräiltä valtuuston jäseniltä, olen kauhiasti hämmästynyt. Myös Esa Luukkaisen puolesta, joka näyttää arvosteltavana kohta menevän meikäläisestä edelle.
Kumpainenkaan emme kokouksen aikana käyttäneet ainoakaan puheenvuoroa. Käytimme sitä samaa menetelmää, jota yleensä käyttävät myös muut valtuutetut. Eli eivät virka mitään.
Yhtä hyvin voisivat nettipalstalaiset haukkua vaihteeksi muitakin valtuutettuja. Van kun ei.
Sylkykuppia tarvitaan kirkossakin. Jotta ei mitään uutta auringon alla.
* * *
Jokainen haukku on tervetullut. Yhtä hyvin kuin asiallisetkin kommentit. Yhteyden ottoja on tullut runsaasti. Kohta tässä luulee olevansa suurempikin tappi.
Erityisen hyvilläni olen naapuri kunnista tulleista puhelin soitoista. On saanut ensikäden tietoa mitä naapurissa tapahtuu ja mitkä mielipiteet siellä ovat vallalla.
Kiitoksia vaan soitoista ja pitäkää mielipiteenne myös silloin kun kuntalaisten asioita hoidatte luottamushenkilöinä.
Minua aikoinaan vankilan johtokuntaan mennessäni puolustamaan työtoveriani lopputilin häntä uhatessa, rohkaistiin: "Mene vain. Ei ne sinua tappaa uskalla ja tiineeksikaan tuskin saavat."
Sama se pätenee edelleen. Minkä tietää oikeaksi, sen takana on helppo seisoa.

tiistai 12. helmikuuta 2008

Näinkö tässä käy?

Rääkkylän seutukäräjillä Karjalaisen jutun perusteella kiisteltiin yhteislautakuntapaikkojen jaosta. Samaa mekin olisimme Tohmajärvellä kysyneet, mutta kysymyksiinhän Olli Riikonen täällä kieltäytyi vastaamasta. Hyvä, että nyt Rääkkylässä.
Luulen, että Olli Riikonen tulee nöyremmäksi vastaamaan myös tohmajärveläisten kysymyksiin ennen kuin sotekelkka on mäellä.
Mistä Ilpo Jorasmaa on saanut tiedon ja perusteet vastata seutukäräjillä Ilkka Simanaiselle, että "aika moni ja etenkin Tohmajärvi" vastustavat kuntayhtymänallia. Minä en ole ollut sellaisessa tilaisuudessa, jossa mitään palvelumallia olisi vertailtu toisiensa kesken. Poissa oloja kokouksista taitaa olla kohdaltani viimeseltä kymmeneltä vuodelta pari kappaletta.
* * *
Jo nyt näyttää siltä, että sotessa itää ennen sen ensimmäistäkään aamun koittoa riittävän suuret ristiriidan siemenet jopa kaaokseen asti.
Poliittisten valtapyrkimysten noustessa ratkaisemaan kaikkia kuntalaisia koskevia palvelutuotantoja, ei voida joutua muualle kuin umpikujaan. Tai ainakin virkahenkilöiden valintamallien armoille.
Tässä samassa haluan muistuttaa luottamushenkilöitä, mitä päätöksiä he esim. soten osalta ovat tehneet tai kenelle toimivaltansa antaneet, jos ovat antaneet.
Jos näin edetään kuin tähän asti, päätöksiä ja niiden ajankohtia tultaneen penkoman.
Tohmajärven "aikalisä" taitaa olla tarpeen muillekin kunnille, ei yksin tohmajärveläisille.

maanantai 11. helmikuuta 2008

Onko seurakuntakin sekaisin?

Tänään oli kirkkovaltuuston kokous. Osallistuin kokoukseen, kun se on ollut tapanani aina. Tällä kertaa osallitumiseeni liittyi jotain poikkeuksellista.
Jostai syystä, en saanut postissa kokouskutsua enkä kokousmateriaalia. Aina ennemmin on posti tuonut kyseiset paperit postilaatikkoon. Kesäisin asun mökilläni Järventakana, enkä kirjepostia ole kääntänyt sinne tulemaan ja kirjeet tulevat Kemien osoitteeseen. Yleensä seurakunnasta on soitolla, sähköpostilla tai muuten suusanallisesti varmistettu tiedon tulo tällaisissa asioissa perille. Nyt ei niin tapahtunut. Selvitettävää riittää, miksi nyt jäin tietoa vaille.
Kunta menettelee vastaavissa tapauksissa toisin. Joku virkailija tuo kokouskutsun ja muut paperit postilaatikkoon kotimatkallaan. Tärkeintähän on varmistaa, että kutsut tulevat perille, ei niinkään, että aina kokouskutsu tulisi määräajassa. Seurakunnasta ei tietodettu, että kokouskutsut pitää rahalla lunastaa postista.
Ettei valtuuston kokous olisi mennyt jo alkuunsa plörinäksi, katsoin viisaimmaksi poistua kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus pykälän ajaksi kokouksesta. Samoin menetteli joku toinenkin kohtalotoveri. Jos olisin jäänyt pykälän ajaksi kokoukseen olisin joutunut tekemään vastaesityksen koollekutsumistapahtuman perusteella ja laillisuudesta olisi ilmeisesti jouduttu äänestämään. Ja siitähän vasta hässäkkä olisi koussut.
Poistuminen pykälän käsittelyajaksi on kirkkovaltuuston työjärjestyksen 5 § mukainen menettely.
* * *
Kokouksessa oli lausunnolla allekirjoittaneen ja Esa Luukkaisen tekemät valitukset Mikkelin hiippakunnalle. Jääväsimme itsemme tietenkin. Nämäkin asiat menivät supsikkaasti läpi ilman puheenvuoroja.
Mutta entä sitten. Kokouksessa suoritettiin kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaali toimikaudeksi 1.5.2008 - 30.4.2012 sekä hiippakuntavaltuuston maallikkoedustajien vaali 1.5.2008 - 30.4.2012.
Minulla ei ollut vaalimateriaalia. Mistä syystä? Sitä en tiedä. Kukaan ei sitä minulle antanut tai kertonut miten pitäisi menetellä, että pääsisi vähällä "häpeällä".
Jotta en jäisi ihan H. Moilaseksi väsäsin nopeasti tapahtumakuvauksen, joka liitettiin vaaliasiakirjoihin. Saman kaltaisen teki Luukkainen myös.
Asia on nyt siististi ohi. Sain tällaiseen tilaisuuteen kuuluvat moitteet lopuksi, joku kuvaisi niitä haukuiksi. Koska moitteet olivat henkilööni kohdistuvia ei siihen asiaan, jota käsittelimme, en voi haukuista edes pahastua.
Selvitelkööt kokouskutsut niin valtuuston kuin kirkkoneuvostonkin osalta(ei kaikille jäsenille kutsuja) ne kenelle kuuluvat ja kuka on niistä vastuussa.
Kirkkoherra ei osallistunut valtuuston kokoukseen. Muutamaa tuntia aikaisemmin hän oli vetänyt kirkkoneuvoston kokouksen kyseisistä asioista.
Kun tiedän minkäläinen kalapaliikki taas tästä nousee. Kirjoitin tämän minkä kirjoitin. Siitä kiireestä, jonka takia ilmeisesti meneteltiin kuin meneteltiin vastatkoon ne, jotka kiireen ovat synnyttäneet. Asia käsittelyyn ja Mikkeliin toimittamiseen oli varattu aikaa alle kuusituntia.
Semmoinen tapaus tällä kertaa.

Onko seurakuntakin sekaisin?

sunnuntai 10. helmikuuta 2008

Terkkuja blogisteille

Olen seuraillut toisten blogeja. Tunnen heitä kohtaan kohtalon yhteyttä monessakin mielessä. En juuri ole kommentoinut toisten kirjoituksia. Syy on ajan puute. Harmi, sillä blogeista löytyy tosi hyviä kirjoittajia. Niin sisällöltään kuin julkituonniltaa.
Karjalaisen nettimielipidepalstaa olen myös seurannut. Muutaman jutun olen siellä pannut alulle. Omalla nimelläni tietenkin. Mikä se semmoinen mielipide on jos ei tiedä kuka on kirjoittaja.
Onhan minulla ollut ja taitaa olla edelleen muutamassa lehdessä pakinapalsta. Nimellä ja nimimerkillä. Molemmilla. Ei nimimerkillä siksi, että salaisin henkilöni, vaan enemmänkin siksi, että suojaisin lehden henkilökuntaa aiheuttamaltani harmilta.
Mielipidekirjoituksille näytetään täällä päin annettavan kohtuuttoman kova painoarvo. Lehden taustavoimat ohjaavat mitä lehdessä voi kirjoittaa. Lehtien päätoimittajat joutuvat kohtuuttoman tehtävän eteen, elleivät kuulu lehden omistajiin.
Mitä tällainen kontrolli merkitsee tiedon välitykselle ja sanan vapaudelle, sen saa lukija arvioida.
Onneksi on nyt tällainen blogikirjoittelu mahdollisuus. Glogikirjoittelua ei ohjaa päätoimittaja. Blogit ovat julkisensanan neuvoston kontrollin alaisia. Ei näihin mitä puuttu voi töherrellä. Tietenkin pitää muistaa, että asiattomista kirjoituksista voi päästä vastaamaan tekosistaan käräjille. Nyt en tarkoita seutukäräjiä vaan ihan oikeaa raaspupaa.
Terkkuja blogisti Erkki Jormanaiselle. Naapurikaupungista olevana seuraan blogiasi.

perjantai 8. helmikuuta 2008

Kiinnostusta riittää

Sote-sota näyttää kiihtyvän. Niin kuin sekin, että entistä enemmän kiinnitetään huomiota ihmisten persoonaan tai hänen oletettuun maailman katsomukseensa.
Karjalaisen nettimielipidepalstalla olen saanut riittävästi huomiota. En niinkään mitä olen sanonut tai tehnyt, vaan keskustelu on ohjautunut persoonaani. Olen tyhmä ja aina yleensä väärässä. Kohta tulee aika, jolloin käsitellään ulkonäköäni. Tunnustaudun jo tässä vaiheessa myös rumaksi ja taitampa haistakin.
* * *
Ei haukku haavaa tee. Ei tehnyt silloinkaan kun olin mukana työelämässä. Onnistuin sielläkin jakamaan monesti ihmiset kahteen ryhmään. Laumaan, joka sokeasti seurasi johtajaansa ja toiseen, joka kysyi mihin ollaan menossa ja miksi.
Tärkeitä kysymyksiä tänä päivänä olisi esittää eduskunnalle ja StoraEnson johdolle. Miksi tuottavat tehtaat Kemijärvellä ja Summassa pitää lopettaa?
Jos tehtaiden on tarkoitus tuottaa rahaa omistajilleen ja siinä onnistuu, mikä on mennyt pieleen?
Jos samalla on onnistuttu työllistämään ihmisiä ja sitä kautta koko yhteisö menestyy, mikä arvo sillä on?
Kuka sanoo, ettei nykymenestys riitä? Pitää tulla enemmän tuottoa. Kenelle? Samalla lisätuottovaatimuksella viedään leipä tuhansilta.
Lukija vastatkoon kysymyksiini. Minulla on omat ajatukseni asiasta. Omakohtaisen kokemuksen perusteella. Olen saanut kahdesti lopputilin käteeni.
* * *
Seksisihtailu eduskunnassa on naurettavaa. Ihmisiä ne kansanedustajatkin ovat. Naiset tekevät itsensä tykö olemalla mahdollisimman hyvännäköisiä ja "haluttuja" omalle ja toisen silmälle.
Jos tämmöisen "tärkätyn" naisihmisen eteen tullessa ryhtyy katselemaan russakoita seinän raosta, on se epäkohteliasta.
Ja sitten "kokkapuheet" työpaikalla. Missä niiltä vältyttäisiin? Kansanedustajat tuskin ovat niitä härskimpiä äijiä. Ja heidänhän pitääkin edustaa koko Suomen kansan keskivertaisuutta.
Muistan Rosa Meriläisen "roiskeläpän". Hän sipsutteli soreasti eduskunnan käytävillä. Mihin häirintäluokkaan hänet olisi pitänyt silloin laittaa. Onneksi ei laitettu mihinkään. Olisin tiiraillut hänen kulkuaan mielelläni. En odottaen, että vilahtaisi, vaan siksi, että pukeutumisellaan ihminen viestii merkittävästi itsestään. Niin kuin Veltto Virtanen baskerillaan.
Eduskunnan seksikohu on viritetty vaimentamaan Kemijärven ja Summan tehtaiden lakkautumisia mediassa. Näin uskon.

torstai 7. helmikuuta 2008

Kuulustelupöytäkirja

Huh, huh, olipa seutukäräjät Tohmajärvellä. Hukkaan meni se valmistelu ja odotus mitä seutukäräjiltä odotettiin. Odotettiin tietoa niiltä, joilta uskottiin tietoa saatavan. Minä ainakin petyin.
Kunnanjohtaja Olli Riikosen kolmenvartin yksin puhelu alkajaisiksi oli hyvin opeteltu. Valitettavan yksipuolinen tosin. Vakuutus, jonka olemme ennenkin kuulleet häneltä, olisi ehkä tarvinnut joltain osin selvennyksiä, mutta niitä hän ei halunnut antaa.
Hän kieltäytyi myös vastaamasta kysymykseeni, joka on julkaistuna "työjärjestys" otsakkeen alla ensimmäisenä. Vastaamatta jäivät muutkin kysymykset, joita olimme porukalla valmistelleet vastattaviksi.
Järjestely, jolla kuntalaisten olisi pitänyt kysyä sotesta valtuutetuilta, jotka valtuuston kokouksessa tiedonpuutteen takia olivat jatkoaikaa antaneet, ontui pahemman kerran.
Projektin päävetäjä kunnanjohtaja Olli Riikosen vetäytyminen vastauksista oli ihmeellinen. Kuka paremmin tietää soten taustoja ja tavoitteita kuin hän? Vai eikö hän sittenkään ehkä tiedä?
Jos ei, olemme samalla tasolla kuin minä kysyjänä ja hän vastaajana.
Soteen vahvasti vihkiytyneen Tuomo Erosen vakuuttaminen soten olevan ainoa vaihtoehto Keski-Karjalan terveys- ja vanhuspalvelujen järjestämiseksi olisi tarvinnut tarkempaa tarkastelua. Lukija voi päätellä mitä olisimme kysyneet, jos kysymyksen esittäminen olisi esim. minulle suotu. Kysymykset löytyvät alempaa.
Pahoittelen naapurikunnista paikalle tulleille, ettemme pystyneet parempaan seutukäräjillä.
Kiitän kotiseutuneuvos Marjatta Hämäläistä ansiokkaasta puheenvuorosta. Hän toi esiin hyvin palveluja tarvitsevan ja käyttävän kuntalaisen mielipiteet ja näkemykset sotesta. Sitä samaa minäkin yritän, tosin luottamushenkilönä huonolla menestyksellä.
Yritystä on tämäkin. Blogin pito.

Käräjätuomiot

Työjärjestys
Mistä syntyvät 4 milj. euron vuotuiset säästöt? Palvelut ja henkilökunta sekä palvelujen tarvitsijat lisääntyvät. Sote järjestelmä luo lisäbyrokratiaa.
Pekka Parkkinen 25.1.2008 väitöskirjassaan toteaa, ettei tämän kaltaisilla järjestelyillä kuin sote ole vaikutusta kustannusten laskuun, vaan ensivuosikymmenellä voi olla pakko uudistaa kunta-ja palvelurakenteita.
Ollaanko tästä sote-projektin vetoryhmässä tietoisia.

Ketkä kuuluvat sote-hankkeen johtoryhmään ja kuka on puheenjohtaja? Millaiset valtuudet heillä on toimia kunnan puolesta päättäjinä?
Ketkä kuuluvat seutuvaliokuntaan ja millaiset valtuudet heillä on toimia?
Seutuvaltuuston jäsenet tiedetään, mutta mistä he ovat saaneet toimivaltansa esim sote-asioiden hoidossa, kun seutusopimuksessa ei toimivallasta sanota mitään.

Kuka tai missä on vertailtu eri palvelumalleja keskenään toimivuuden ja kustannusten kesken. Mieleen tulee kuntayhtymämalli, yksi yhteinen kunta ja sote.

Kiinteistöjen hallinta ja hoito on suunniteltu jääväksi kunnalle. Käytön eli vuokraus jää palvelujen tuottajalle eli Kiteelle. Jos tuottaja ei vuokraa kiinteistöä lähtee siitä palvelutkin muitta mutkitta. Sopimusluonnos määrittelee näin. Onko ajateltu loppuun?

Mikä on hallintomallin 3+3+3+3 nykytila. Kitee ja Rääkkylä ovat jo nyt erilinjoilla.

Miten on henkilöstön asema turvattu sotessa? Maininta: Jos henkilö kieltäytyy tarjotusta tehtävästä, irtisanomissuoja purkautuu.
Itse sote-sopimuksesta puuttuu purkupykälä? Miksi?

Seutuvaltuuston ja seutuvaliokunnan asema on määriteltävä valtuustoissa ennen kuin niillä on toimivaltaa sotessa.

Paljonko rahaa on mennyt ja paljonko vielä on käytettävissä sote-asian tiimoilla?

EU komissio lähetti Suomelle tulenkiven katkuisen kirjeen Suomessa käytössä olevista Liikelaitosmalleista. Ne eivät nykymuodossaan kelpaa EU:lle. Ministeri Pekkarinen pani jo jäihin VTT:n liikelaitossuunnitelmat. Pitää olla mahdollisuus konkurssiin, jos käyttää liikelaitostitteliä ja todellinen kilpailu mahdollinen.
Ollaanko tämä huomioitu sote-työryhmässä.Myös uusi laki on valmisteilla, jossa perusterveyden hoito ja erikoissairaanhoito ollaan niputtamassa yhteen. Ollaanko tämä huomioitu?

keskiviikko 6. helmikuuta 2008

Alkaa turhauttaa

Taannoin luin Karjalaisesta, että kunnanjohtaja Olli Riikonen on nimetty selvityshenkilöksi liikenne- ja viestintäministeriöön. Tieto oli yllättävä siltä taholta tulleena kunnahallituksen jäsenelle.
Aamulla hain asemalta samaisen ministeriön asettamispäätöksen. Sen mukaan Riikosen toimikaudeksi on merkitty 1.2.2008 - 15.9.2008.
Päivän posti toi Koti-Karjalan. Etusivun otsikko: "Riikosesta osa-aikainen selvitysmies." Ja itse jutusta tarkka lainaus: "Riikonen tekee selvityksen osa-aikaisesti ja sivutoimisesti oman työnsä ohessa."
Kyllä se ottaa pattiin meikäläistä kunnanhallituksen jäsentä. Onko pojat päättäneet taas kahdestaan, mikä Tohmajärven kunnalle on hyväksi? Myönnän taas kerran olevani ulkona kuin lumiukko asioiden hoidosta. Niistäkin, joita hoitamaan minut, jotkut onnettomat ovat valinneet.

Asettamispäätös, mikäli minä ymmärrän enää mitään, ei koske Kutsu-Uskali-Röykkä alueen liikenne tutkimusta, vaan kysymyksessä näyttää oleva koko maan julkisen liikenteen palvelututkimus. Eipä näytä pieneltä hommalta.
Kun aikanaan olin mielestäni yksi niistä, jotka näyttävimmin ajoivat Olli Riikosta kunnanjohtajan tehtävään, en silloin tiennyt millaisen työmyyrän saamme hänestä kuntaan.
Nyt on pakko vetää vähän takaisin. Vain sillä perusteella mitä tiedän kunnan nykyisestä taloudellisesta tilanteesta ja myös soten hapuilusta onnelliseen tai onnettomaan lopputulokseen.
Jos nämä kaksi tehtävää eivät riitä päätyöksi, eikö olisi silloin järkevää hankkia sellainen päätyö, josta ei tarvitse vilkuilla lisähommia.
Tohmajärvellä ollaan ajautumassa monessakin mielessä tilanteeseen, joka edellyttäisi ainakin pysähtymistä. Pitäisi katsoa vähän taakse, mitä on tullut tehtyä. Jos sieltä erottuu kunnan taloudellinen tila ja vaikkapa vaan selvittämätön sotevyyhti, luulisi työtä riittävän.
Asettamispäätöksen toimikausi edellyttää, mikäli Riikonen tehtävän ottaa vastaan, ja miksi ei ottaisi, ei ministerikään käskymääräyksiä antane, virkavapauden hakemista kunnanhallitukselta. Sivutyönä moista tehtävää tuskin kukaan pystyy tekemään.
No, aikanaan kaiketi tämäkin asia tuodaan päätettäväksi kunnanhallitukseen. Epäilen, että asia on niin pitkälle ja hyvin valmisteltu, että päästään taas äänestää pätkäyttämään.
Tai mistäpä sitä tietää, jos lehdet tuovat tietoon taas sellaista, jota kunnanhallituksen tulee myöhemmin käsitellä ja päättää.
Turhauttaa tämmöinen, mutta vastapainoksi asiat tälläisinäkin ovat mielenkiintoisia.

tiistai 5. helmikuuta 2008

Olisiko kiitosten aika

Kiitoksia arvoisat palstallani kävijät. Teette tästä työstä palkitsevan minulle. Olen sen sanonut aikaisemminkin, että paras kiitos kirjoittajalle on se, että kirjoittajan sepustuksia luetaan. Nyt uskallan sanoa, että teitä on enemmän kuin kolme. Kiitos.
* * *
On valitettavaa, että toistaiseksi olen joutunut kirjoituksissani keskittymään vain ns. kunnallispolitiikkaa. Sehän on = yhteisten kunnallisten asioiden hoito. Näyttää siltä, että asia kiinnostaa ainakin toistaiseksi Keski-Karjalaisia ihmisiä. Jatkan jonkin aikaa samalla linjalla. Onhan terveys- ja vanhuspalvelujen järjestäminen tämän päivän tärkein asia. Myöhemmin lupaan palata keveämpään kirjoitteluun. Samaan tyyppiseen jota harrastin aikanaan mökkiläisen nimimerkillä.
* * *
Mielipidekirjoittelu jatkuu vilkkaana Sote-asiasta myös Karjalaisen netti sivulla. Myös minä olen muutaman kommentin sinne kirjoittanut. Tietenkin omalla nimelläni. Arvioisin mielipiteitä Keski-Karjalan tiimoilta olevan liki tuhatkunta.
Entisenä paikallislehtiin kirjoittajana ihmettelen miksi Koti-Karjala ja Uutisalasin eivät ole avanneet sivujaan saman tyyppiseen kirjoitteluun kuin Karjalainen. Kunnanvirkamiehet ja johtavat luottamushenkilöt ovat kantojaan lehdissä ilmoitelleet. Tavallisen kuntalaisen mielipiteitä ei lehdissä ole julkaistu. Miksi? Lukijoita uskoisin riittävän.
Taitaa olla sama syy, miksi minäkin blogiiki kirjoittelen.
* * *
Olen tässä ihmetellyt millaisen hässäkän nosti vesilasissa, ensin hallituksen kokouksessa ja sitten Karjalaisen netissä vastaesitykseni. Se, joka on julkaistu alempana tällä palstalla. Huomisissa lehdissä pitäisi löytyä selitystäni vastaesityksen tekosyistä.
Lyhyt ennakko maistiainen kuitenkin tässä.
Vastaesitykseni, vaikka hallituksen äänestyksessä hävinneenäkin, pitää minulla oikeuden palata asiaan, jos Tohmajärven valtuuston tekemää päätöstä eivät projektin vetäjät halua kunnioittaa.
Hehän ovat ilmaisseet, että jatkavat kuin mitään ei valtuuston päätös vaikuttaisikaan. Niin ei asiat kuitenkaan tule menemään.
Aiesopimusta ei valtuusto ole hyväksynyt. Se asetti aiesopimukseen tarkennuksia ja lisäyksiä ennen kuin aiesopimus Tohmajärven valtuustossa uudessa käsittelyssä hyväksytään. Näitä korjauksia varten annettiin alkamisajankohtaan vuosi lisäaikaa. Sote-työryhmä voi jatkaa aiesopimuksen työstämistä täydellä teholla.
Mitä muuta projektityöryhmä päättää tai tekee, sen tulee tarkailla toimiaan, että toimivalta riittää. Virkamiesten tulkinnoilla ei vielä toistaiseksi ylitetä valtuuston päätöksiä.
Uskon, että hallituksen kokouksessa tämä asia ymmärrettiin. Muuten ei moisen asian käsittelyyn olisi uhrattu tuntitolkulla aikaa ja joidenkin osalta myös hermoja.
Lyhyesti lopuksi: Vastaesitykselläni en taistellut omaa valtuustossa läpimennyttä esitystäni vastaan. Puolustin tällä valtuuston päätöstä. Kokousteknillisesti tämä oli ainoa keino tähän hätään.
Asiat hallituksessa kun käsitellään nykyisin enemmän poliittisin perustein kuin muita näkökohtia huomioiden. Valitettavasti.

maanantai 4. helmikuuta 2008

Vaikeaa on päätöksenteko

Julkaisen ohessa kunnanhallituksessa tekemäni vastaesitykseni valtuustonpäätöksen täytäntöön panoon.
Lukija voi todeta onko kysymyksessä vallankumous vai muu yhtä vakava uhka demokradialle. Ilmeisesti oli, koska päätöstä jahkattiin taas tuntikausia.
Olen yrittänyt helpottaa päätöksentekoa ja niihin käytettävää ajankulua tekemällä esitykseni kirjallisina. Ei pitäisi olla vaikeaa. Äänestää räpsäytetään ja enemmistön kanta tulee päätökseksi.
Mutta kun se ei kelpaa. Ei esityksiä tarvitse mielestäni kokouksessa haukkua tyhmäksi tai kehua maailmaa syleilevästi. Varsinkin kun tietää, että jotkut asiat selviävät vasta äänestyksessä päätökseksi.
Esityksen tekijänä tunnustaudun ilman enemmistön päätöstäkin vajavaiseksi tiedoiltani. En välttämättä tarvitse vertailua toisiin ihmisiin. He saattavat olla fiksumpia. Tiedän elämän kokemuksesta oman asemani. Ja näkeehän sen toisetkin. Yritän kaikkeni olla niiden ihmisten luottamuksen arvoinen, jotka minut ovat asettaneet hoitamaan luottamustehtävää. Sitä toteutan siksi, kunnes minut lempataan sivuun.
* * *
En tiedä sainko hallituksen kokouksessa sanomaani ja sitä mitä vastaesitykselläni hain ketään ymmärtämään. Toistan sen tässä.
Vastaesityksellä tahdoin korostaa valtuuston tekemän päätöksen ehdottomuutta. Varasin sillä itselleni ja niille ketkä esitystäni kannattivat puheoikeuden, jos valtuuston päätöstä jossain vaiheessa ryhdytään tulkitsemaan. Sellaistakin olen mediasta saanut lukea.
Soten eteenpäin vientiin ei valtuuston päätös, eikä tekemäni vastaesitys ole este. Päin vastoin. Työtä saa tehdä ja sote voi toteutua helpostikin, kunhan valtuuston päätös pysyy sellaisena joksi valtuutetut sen päättivät.
Ainoa ero nykymenoon verrattuna on se, että valtuuston päätöksen jälkeen pitää tarkemmin harkita päätöksiä joita soten yhteydessä tehdään. Erityisesti toimivaltaan on syytä kiinnittää huomiota ennen kuin ryhtyy käytännön toimintaan. Juuri tätä varten antoi valtuusto lisäaikaa.
Luonnollisesti on tärkeää, että korjaukset ja lisäykset, joita valtuusto edellytti aiesopimukseen tehdään ennen valtuuston uutta käsittelyä.
* * *
Oman porinansa Karjalaisen mielipidepalstalle on synnyttänyt lehden uutinen kunnanjohtaja Olli Riikosen siirtyminen ministeri Vehviläisen kutsusta valtioneuvoston tutkintatehtäviin.
En tiedä miten salainen asia on. Miten se on edennyt ja miten asia tulee jotenkin päätettäväksi kunnanhallitukseen. Kaippa se virkavapaus päätöksen tarvitsee.
Kunnanhallitus voi saada tietoonsa asioita monta kautta. Yleensä esittelijältä tai sitten Karjalaisen sivuilta. Kahotaan kahotaan miten jutska etenee.
* * *
Sitten ihka oma toivomukseni. Kokoustekniikkaan, olipa kyseessä mikä kokous hyvänsä pitäisi sen verran kiinnittää huomiota, että keskustelu käydään esityslistan asiasta. Ja jos puheenvuoro pyydetään työjärjestykseen, puheenjohtajan se on annettava välittömästi. Ilman tehosanoja.

Vastaesitys

Liite pöytäkirjaanVastaesitys 4.2.2008 pidetyn kunnanhallituksen kokouksen esityslistan asia 9. ”Kunnanvaltuuston kokouksen 21.01.2008 päätösten täytäntöönpano”.
5 §. ”Keski-Karjalan kuntien sosiaali- ja terveystoimen yhdistämishankkeen aiesopimuksen hyväksyminen”. (2008-13)


Vastaesitys:
Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston kokouksen 21.01.2008 päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi ja ovat muutoinkin laillisia.
Kunnanhallitus päättää panna valtuuston kyseiset päätökset täytäntöön, lukuun ottamatta 5 § Keski-Karjalan kuntien sosiaali- ja terveystoimen yhdistämishankkeen aiesopimuksen hyväksymistä.


Perustelut:
Valtuuston kokouksessa käydyn keskustelun ja kirjallisesti esitettyjen puheenvuoron ja vastaesityksen sekä hallituksen kokouksessa kirjallisesti esitetyn vastaesityksen pohjalta tehty valtuuston päätös edellyttää aiesopimukseen tehtäviä selvennyksiä ja lisäyksiä. Aiesopimuksesta puuttuu mm. purkupykälä.
Näitä tehtävien suorittamista varten valtuusto siirsi toimintamallin käyttöön oton vuoden 2010 alkuun. Esitettyjen lisäysten ja tarkennuksien jälkeen valtuusto käsittelee sopimuksen uudelleen ja tekee tarvittavat päätökset. Vasta näiden toimien jälkeen nyt käsiteltävä asia on hallituksen täytäntöön pantavissa.
Jos esittelijän nyt tekemä päätösehdotus hyväksytään ja tulee hallituksen päätökseksi, ylittävät esittelijä ja päätökseen osallistuvat hallituksen jäsenet toimivaltansa valtuuston päätösten toimeenpanijoina.


Tohmajärvi 4.2.2008.
Veijo Tuunanen

perjantai 1. helmikuuta 2008

Lunta tulee tupaan

Terveisiä Helsingistä. Olin muutaman päivän uuden opissa ja vanhan kertauksessa. Osallistuin perinteisille kirjoittajapäiville.
Palattuani kompuutterin luo huomasin olevani myrskyn silmässä. Lehdet ryöpyttävät meikäläistä ja "tausta ryhmääni" oikein olan takaa. Jopa naapurikaupungin johtavat virkamiehet ovat kiinnittäneet vaatimattomaan persoonaani huomiota.
Heidän julkisuudessa esittämiin väittämiinsä joudun ehkä myöhemmässä vaiheessa palaamaan. Tuntuu kohtuuttomalta lukea lehdestä, että luottamushenkilönä puhun kokouksissa perättömiä tai tarkoituksellisesti vääristelen asioita. Juuri näiden väitteiden estämiseksi taidan olla ainut tohmajärveläinen luottamushenkilö, joka tekee kannanottonsa ja puheenvuoronsa kirjallisesti jättäen ne liitteinä pöytäkirjaan. Nyt myös viime aikoina tähän blogiin.
Tunnen joutuneeni luottamushenkilönä halveksittavaan asemaan. Epämiellyttävältä myös tuntuu, ettei lehdistö kysy henkilöltä mielipidettä (tässä tapauksessa minulta), jota asia koskee ennen leimaavaa kirjoitusta. Hyvään lehtimiestapaan sen uskoisi kuuluvan. Oma-aloitteesta kirjoitustani tuskin kukaan julkaisee. Siihen näyttävät riittävän yleiset syyt.
Syynkin tiedän. Olen yhden yhteisen kunnan kannattaja Keski-Karjalaan. Olen perustellut kantani paremmilla ja halvemmilla palveluilla kuntalaisen kannalta katsoen kuin mitä soten kautta on saatavilla.
Ihmettelen miksi juuri Kiteeltä nousee suurin vastarinta esittämälleni vaihtoehdolle ja ajatukselleni. Tasapuolisuuden ja sanan vapauden kannalta yksipuolinen lehtijulkisuus ei luulisi olevan tätä päivää.
Odottaisi, että Kitee ottaa haasteen vastaan Keski-Karjalan johtavana kuntakeskuksena. Nyt näyttää, että asiaa vastustavat johtavat virkamiehet. No, se on tosin kiteeläisten päänsärky. Aamen.
* * *
Jotenkin koomiselta tuntuu tämä kunnallinen päätöksenteko. Silloin kun kuuluin mielipiteineni selvään vähemmistöön, minulle sanottiin demokratian toimivan niin, että vähemmistön on tyydyttävä enemmistön tekemään päätökseen. No, vaikeaa se monesti oli.
Nyt viime valtuustossa tehdyn päätöksen jälkeen huomasin olevani mielipiteineni enemmistössä. Tällä kertaa minulle selitettiin vanhan enemmistön, nyt vähemmistön puolelta, ettei tehty päätös , jossa olin mukana olekaan niin kuin päätettiin. Nyt sitä tulkitaan niin, että hävinnyt päätös pannannkin täytäntöön.
Se puolestaan tietää, jos niin tulkitaan sitä, että on otettava taas esiin Kuopion hallinto-oikeuden osoite.
* * *
Joku selvyyshän tähän kunta-asioiden hoitoon pitäisi saada. Nykyisellään on liian monta projektia, työryhmää, ohjausryhmää, valiokuntaa ja muuta konklaavia päättämässä asioista, joihin heillä ei ole annettua toimivaltaa. Ajattelen tässä lähinnä sote-projektin henkilöstöhakua, valintaa ja palkanmaksua. Päällimmäisenä siellä mainitaan monesti seutuvaltuusto ja seutuvaliokunta. Ilmeisesti tärkeitä porukoita.
Itsenäisen kunnan päätöksenteko tapahtuu kuitenkin toistaiseksi lautakunnissa, kunnanhallituksessa ja ennen muuta kunnanvaltuustossa. Näin myös Tohmajärvellä.
Toinen asia tietenkin on, jos ko. elimet siirtävät toimivaltaansa oman päätöksentekonsa ulkopuolle. Siihenkin heillä itsellään on oltava toimivallan siirto oikeus.
Toistaiseksi tuntuisi olevan viisainta, kun pidettäisiin kiinni omista toimivalloista siirtelemättä niitä ainakaan kuntarajojen ulkopuolelle tässä vaiheessa. Kuntaliitoksia jos tulee, niin ok sitten.
* * *
Tohmajärven tulevassa hallituksen kokouksen esityslistassa on mielenkiintoisia asioita. Palaan niihin kokouksen jälkeen.
Siihen asti jäitä hattuun niille, joita kuumottaa kohtuuttomasti.